Κανονιστική συμμόρφωση επιχειρήσεων

Σύντομα θα προσφέρουμε υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης για επιχειρήσεις και συγκεκριμένα:
  • Υπηρεσία DPO για ασφαλιστικό γραφείο
  • Συμμόρφωση στον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)
  • Συμμόρφωση στον Κανονισμό για την Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (N.4583/2018 – IDD)
  • Συμμόρφωση στις απαιτήσεις για την αποτροπή Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
  • Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου για ασφαλιστικά γραφεία
  • Διαγνωστικός Έλεγχος για τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)
  • Διαγνωστικός Έλεγχος για την Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (N.4583/2018 – IDD)
  • Διαγνωστικός Ελεγχος για την αποτροπή Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
  • Υπηρεσία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διοίκησης σε τακτική βάση (μηνιαία χρέωση)
  • Υπηρεσία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ΔΙοίκησης κατά περίπτωση (χρέωση ανά ώρα)